نام و نام خانوادگی: حسینعلی شیبانی                          

مدرک : دکتری اکولوژی گیاهی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا