ریاست واحد

 

دکتر کیان پهلوان افشاری

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته : ژنتیک و اصلاح نژاددام

مرتبه علمی: استادیار پایه 16

                                           

 

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی: مهندسی علوم دامی-دانشگاه تبریز-1375-1371

کارشناسی ارشد: مهندسی علوم دامی، ژنتیک اصلاح دام-دانشگاه آزاد اسلامی کرج 1381-1378

دکتری تخصصی:  Ph.Dژنتیک و اصلاح نژاددام واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

1391-1386

مرتبه علمی: استادیار پایه 16

سوابق اجرایی

 • سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا و قرچک از 1400/03/01 تاکنون
 • سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر از 1395/05/04  1400/03/01
 • -عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان از سال 1395 1400/03/01
 • مدیر گروه دکتری و کارشناسی ارشد( ژنتیک اصلاح نژاد و تغذیه دام )، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم دامی، کارشناسی ارشد انگل شناسی  دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر 1395-1390
 • مدیر کل امور اداری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1383-1385
 • قائم مقام مدیر کل برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب1380-1383
 • رئیس اداره قراردادهای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 1378-1380

سوابق علمی، آموزشی و فرهنگی

 • عضو هیات علمی تمام وقت  دانشگاه  آزاد اسلامی واحد ابهر از سال 1385
 • عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر از 1385 تا کنون
 • رئیس کمیته دانشگاهیان کنگره سراسری 3535 شهداء استان زنجان در شهرستان ابهر1399
 • رئیس کمیته دانشگاهیان ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شهرستان ابهر1397
 • مشاور رئیس فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران در امور آموزشی و تحقیقاتی 1399تاکنون
 • رئیس کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بهمن 98-1400
 • عضو شورای تخصصی گروه کارشناسی ارشد رشته مهندسی علوم دامی از سال 1385-1400
 • عضو کمیته استانی ساماندهی اعضای هیات علمی استان زنجان از سال 1392-1400
 • عضو کمیته ساماندهی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان از سال 1395
 • عضو شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری استان زنجان 1397-1400
 • مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان از سال 1381 تا کنون
 • عضو کمیته منتخب  هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر از سال 1392-1400
 • عضو شورای تخصصی گروه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد ابهر از سال 1390 -1400
 • عضو شورای تخصصی گروه کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی دامپزشکی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد ابهراز سال 1390-1400
 • عضو کمیته ترفیعات اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد ابهراز سال 1390-1400
 • رئیس کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر از سال 1395-1400
 • عضو شورای جذب ، بورس و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر از سال 1392-1395
 • عضو شورای انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر از سال 1392-1393
 • عضو شورای پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر. سال 1393-1395
 • رئیس کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر از فروردین 1396-1400

سوابق پژوهشی

الف) افتخارات

 • استاد نمونه پژوهشی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در سال 1391
 • استاد نمونه پژوهشی  استان زنجان ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در سال 1392 و دریافت لوح تقدیر از استاندارمحترم
 • استاد نمونه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهردر سال 1394  

کتاب های چاپ شده:

1-اصلاح نژاد دام (شاخص انتخاب و کاربرد مدل های خطی در اصلاح دام) محمود وطن خواه -کیان پهلوان افشاری -مختار علی عباسی-ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (1395)

2-پرورش علمی و عملی گوسفند مهران ابوذری ،کیان پهلوان افشاری .ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی  (1397)

ب) مقالات منتشر شده در مجلات معتبر خارجی و داخلی(ISI)

1 Kian Pahlevan Afshari.2007.Detection of bovine viral diarrhea virus in bovine semen using Nested-PCR. Iranian Journal of Biotechnology , Vol. 5, No. 1, 2007

2-Kian Pahlevan Afshari.2011. Association between GH encoding gene  polymorphism and semen characteristics in Iranian Holstein bulls. African Journal of Biotechnology Vol. 10(6), pp. 882-886

3- Kian Pahlevan Afshari.2012. Economic analysis of intensive sheep production system in Iran by bio economic model . Res. Opin. Anim. Vet. Sci., 2012, 2(2), 127-132.

4-  Kian Pahlevan Afshari.2013.   Accuracy of Genomic Prediction Using Random Regression BLUP: A Simulation Study.  AGC. Res., 57 (3s) 27-31, 2013

5-Kian Pahlevan Afshari. 2013.  Analyses and Comparison of Genomic Accuracy of Random Regression BLUP and Bayesian Ridge Regression.  AGC. Res., 57 (3s) 32-37, 2013 

6- Kian Pahlevan Afshari. 2015. Identification of different allelic forms in exon 1 of FSHβ in Iranian Baluchi and Naeini sheep breeds by PCR-SSC. Res. Opin. Anim. Vet. Sci .2015.5(9).

7-, K.Pahlevan Afshari. 2016.  Mitochondrial diversity and phylogenetic structure of Marghoz goat population.  Iranian Journal of Applied Animal Science. (2016) 6(3), 679-684.

8- Kian Pahlevan Afshari. 2018. molecular analysis of mahabadi goat population based on ND6 gene of mitochondrial DNA. International journal of  farming and allied sciences.vol(7 ), issue(1) (12-17) (2018).

 

9- Kian Pahlevan Afshari. 2018. mitochondrial diversity and phylogenetic structure of mahabadi goat population.austin journal of veterinary science & animal husbandry.vol(5) , issue(1). (2018)

10- Kian Pahlevan Afshari. 2018. mitochondrial diversity and phylogenetic structure of native iranian goat population compared with 4 important  livestock species. international journal of veterinary science and animal  husbandry.vol (6) , issue (3) (20-25)

11- Kian Pahlevan Afshari. Sequence analysis of 12S rRNA and 16S rRNA mitochondrial genes in Iranian Afshari sheep. Banats journal of biotechnology .vol(9) issue (8) .(2018)

12- Pahlevan Afshari, Kian, Aboozari, Mehran. 2019. Estimation of the Economic Values for the Important Traits of Zel Sheep in the Intensive Production System Using a Bio-Economic Model. Veterinary Science Development.vol(8) , No(1) (30-37)

ج) مقالات منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی  داخلی

1 -  پهلوان افشار.کیان ، معینی.م ، ابراهیم نژاد. ی. تاثیر پری بیوتیک آسپرژیلوس فرمکتو در عملکرد جوجه های گوشتی.مجله تخصصی علوم دامی- دانشگاه آزاد اسلامی شبستر.شماره دوم، سال اول.  1388

2-  کیان پهلوان افشا ر، 1391. بررسی چند شکلی ژن­های کاندید  TGF-B2و  TGF-B3در جمعیت مرغ مرندی. دانش و پژوهش علوم دامی. شماره 9. دانشگاه آزاد اسلامی کرج.

3- کیان پهلوان افشاری، 1392 . برآورد ارزش اقتصادی میزان تشخیص فحلی با استفاده از مدل زیست- اقتصادی در گله­های هلشتاین ایران. دانش و پژوهش علوم دامی. شماره 12. دانشگاه آزاد اسلامی کرج.

4- کیان پهلوان افشا ر، 1392.  براورد ضرایب اقتصادی صفات مهم در گوسفند نژاد زندی در روش پرورش روستایی  با استفاده از مدل زیست اقتصادی. پژوهش‌ در نشخوارکنندگان،   جلد اول، شماره چهارم،   1392           

5- کیان پهلوان افشاری، 1393. روند ژنتیکی صفات مختلف رشد در گوسفند نژاد زندی با استفاده از داده های شبیه سازی شده. پژوهش های علوم دامی، دانشگاه تبریز(سال 26 ، شماره 2 ، تابستان 1395، ص 81-71)

6- کیان پهلوان افشاری، 1395. بررسی خصوصیات ژنتیکی بز مرخز بر اساس توالی ژن سیتوکروم b .

مجله علوم دامی،پژوهش و سازندگی شماره 113، زمستان 1395، 140-135 .

7- کیان پهلوان افشاری، 1397. اثرات سطوح افزایشی اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش در جیره بر بیان ژن IL8 جوجه‌های گوشتی سویه آرین. محله پژوهشی تحقیقات دامپزشکی و فراورده های بیولوژیک.(تحت داوری)

د) ارائه مقاله در کنفرانسهای داخلی و خارجی

1- Kian Afshar.2002. Detection of bovine viral diarrhea virus in bovine semen . 27th world veterinary congress, Tunis

2- Kian Pahlevan Afshar . 2010. Effect of artificial photoperiod on reproductive performance of seasonally anestrous Chios ewes.61st Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Heraklion ,Greece. 23-27August 2010.

3-Kian Pahlevan Afshar,2011, Performance of broiler chickens fed starter diet containing Aspergillus meal (Fermacto). 62st Annual Meeting of the European ---Association for Animal Production. StevangerNorway-August 29th – September 2nd 2011

4-Kian Pahlevan Afshar,2011, Effect of cereal grain source in flushing diet on reproductive efficiency and concentration of blood parameters in Shaal ewes. 62st Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Stevanger -Norway-August 29th – September 2nd 2011.

5- Kian Pahlevan Afshar,2015. Prevalence of Ichthyophthirus mulltifilis parasite fish farms of rainbow trout  from Zanjan province. Middle east & central Asia aquaculture 2015. International conference &Exposition. December 14- 16- Tehran.

 1. پهلوان  افشاری ، کیان ،. رحیمی حاجی آبادی ، ابراهیم . 1392. بررسی نانو مواد در نگه داری تخم مرغ. اولین همایش ملی کشاورزی کاربردی. دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان.
 2. پهلوان  افشاری ، کیان،. ابوذر، مهران، لامعی، حسین. 1394. شناسایی فرم های مختلف آللی اگزون یک ژن FSHβ با استفاده از روش PCR-SSCP در گوسفندان نژاد نائینی. دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک. دانشگاه بوعلی سینا. همدان. شهریور 1394
 3. پهلوان  افشاری ، کیان،. ملک محمدی، مجتبی،. سید آبادی، حمید رضا. 1394. شناسایی نقص ژنتیکی BLAD در جمعیتی از گاو های نژاد سیستانی. سومین کنفرانس بین المللی کشاورزی کاربردی. دانشگاه جامع علمی کاربردی. دانشگاه تربیت مدرس اسفند 1394.
 4. پهلوان  افشاری-کیان، محمودی-محمد، سید آبادی-حمید رضا، بررسی ساختار ژنتیکی جمعیتی از گوسفند افشاری با استفاده از توالی16s و 12s RNA  ژنوم میتوکندری. اولین همایش ملی گوسفند افشاری-دانشگاه زنجان- بهمن 1396.

ه) طرحهای  پژوهشی انجام شده:

1-  طرح پژوهشی پایان یافته با عنوان "تاثیر پری بیوتیک اسپرژیلوس در عملکرد جوجه های گوشتی" مصوب در دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر و ارائه گزارش نهائی.1388

2-  طرح پژوهشی پایان یافته با عنوان":    بررسی ارتباط بین ژنوتیپ ژنهای کاندیدای Caspase1 TGF-B2,B3,IGL,  با مقاومت به بیماری سالمونلا در جمعیت مرغان مرندی. مصوب در دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر و ارائه گزارش نهائی. 1391

3-  طرح پژوهشی پایان یافته با عنوان:" برآورد ارزش اقتصادی میزان تشخیص فحلی با استفاده از مدل زیست- اقتصادی در گله­های هلشتاین ایران"  . مصوب در دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر و ارائه گزارش نهائی. 1392

4- طرح پژوهشی در دست اقدام:"اثر استفاده پودر گیاهان دارویی گل میخک و هل بر عملکرد، رشد صفات لاشه فراسنجه های خونی، آنزیمهای کبدی، مورفولوژی و جمعیت میکروبی روده سیستم ایمنی همورال و اُاُسیت های آیمریا ماگزیما در جوجه های گوشتی سویه کاپ 500 . مصوب در دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر(در حال اجرا)- همکار طرح

شرکت درکارگا ه های تخصصی

1- تجزیه پیوستگی مکانهای ژنی صفات کمیQTL در جوامع حیوانی. پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال غرب کشور رشت-1387

2- اصولPCR و طراحی پرایمر- انستیتو پاستور ایران- 1392

شرکت در دوره های توانمند سازی اساتید

 1. مشکلات روان شناختی دانشجویان 1386
 2. کارگاه روش شناسی تحقیق 1386
 3. کارگاه آمار و spss مقدماتی 1389
 4. مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی 1389
 5. آشنایی با روانشناسی تحول  1388
 6. اصول و فلسفه تعلیم و تربیت  1389
 7. آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی  1389
 8. الگو های یاد دهی و یادگیری 1390
 9. انگیزش و یاد دهی اثر بخش  1390
 10. کاربرد فن آوری اطلاعات در تعلیم و تربیت  1390
 11. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 1390
 12. روانشناسی تربیتی 1390
 13. الگو های برنامه ریزی درسی و تدوین طرح درس 1390
 14. سبک زندگی اسلامی  1392
 15. کلیات تمدن اسلامی  1392
 16. کارگاه ضیافت اندیشه (اخلاق اسلامی سطح 2) 1394
 17. کارگاه مدیریت آموزش عالی  ویژه روسای جدید الانتصاب 1395
 18. کارگاه تکمیلی پیوست نگاری فرهنگی 1396

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی

ردیف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

مقطع  و رشته تحصیلی-تاریخ دفاع

سمت

وضعیت پایان نامه

1

تخمین وبررسی قیمت محصولات دامی در سطح استان اردبیل به روش ARIMA وشبکه های فازی در سال

89-88

کمال الدین ادیب

کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی- واحد ابهر1389

استاد مشاور

دفاع شده

1389

2

تحلیل مدیریت مصرف سوخت در واحد های مرغ گوشتی استان زنجان

علی اکبر شیرمحمدی

کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی- واحد ابهر1390

استاد مشاور

دفاع شده

1390

3

بررسی اثرات طرح هدفمندکردن یارانه­ها بر تولید گوشت مرغ در استان مازندران

حمید رضا گلیجانی مقدم

کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی- واحد ابهر1391

استاد مشاور

دفاع شده

1391

4

بررسی نانو مواد در نگه داری تخم مرغ

ابراهیم رحیمی حاجی آبادی

کارشناسی ارشد مکانیک -ماشین های کشاورزی واحد تاکستان1392

استاد مشاور

دفاع شده

1392

5

مقایسه بازده اقتصادی گوسفندان نژاد شال و افشاری در سیستم پرورش روستایی

رسول آهنگریان

کارشناسی ارشد- مدیریت کشاورزی- واحد ابهر1393

استاد راهنما

دفاع شده 1393

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی(ادامه)

ردیف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

مقطع  و رشته تحصیلی

سمت

وضعیت پایان نامه

6

برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم  گوسفند نژاد شال در سیستم پرورش روستایی

معین پیشدادیان

کارشناسی ارشد ژنتیک اصلاح دام-واحد ابهر

استاد راهنما

دفاع شده

1393

7

بررسی روند تغییرات ژنتیکی صفات مختلف رشد در گوسفند نژاد زندی با استفاده از داده های شبیه سازی

فریدون محمودی

کارشناسی ارشد ژنتیک اصلاح دام-واحد ابهر

استاد راهنما

دفاع شده

1393

8

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر در گله گاوهای هلشتاین شرکت کشت وصنعت بنیاد براساس رکوردهای روز آزمون و مدل رگرسیون تصادفی

امید نظر علیان

کارشناسی ارشد ژنتیک اصلاح دام-واحد ابهر

استاد راهنما

دفاع شده1394

9

بررسی چند شکلی تک نوکلئوتیدی سه نقص ژنتیکی BLAD ،

DUMPs و FXI در جمعیت گاو سیستانی

مجتبی ملک محمدی

کارشناسی ارشد ژنتیک اصلاح دام-واحد ابهر

استاد راهنما

دفاع شده

1393

10

برآورد ارتباط بین تولید شیر ، تداوم شیر دهی و تعداد سلولهای سوماتیک شیر و فاصله گوساله زایی  گاوهای هلشتاین استان قزوین

حامد بابا قصاب ها

کارشناسی ارشد ژنتیک اصلاح دام-واحد ابهر

استاد راهنما

دفاع شده 1394

11

بررسی تاثیر سطوح تغذیه ای اسانس سنبل کوهی و مرزن جوش بر بیان ژن اینترلوکین 8 در جوجه های گوشتی

حامد عباسپور

کارشناسی ارشد ژنتیک اصلاح دام-واحد ابهر

استاد راهنما

دفاع شده

1393

12

شناسایی فرم های مختلف آللی اگزون یک ژن FSHB با استفاده از روش PCR-SSCP در گوسفندان نژاد نائینی و بلوچی

حسین لامعی

کارشناسی ارشد ژنتیک اصلاح دام-واحد ابهر

استاد راهنما

دفاع شده 1394

13

تجزیه و تحلیل ژنتیکی جمعیتی از بزهای مرخز بر اساس ناحیه HVR1 و  CytB ژنوم میتوکندریایی

محسن عبدالملکی

کارشناسی ارشد ژنتیک اصلاح دام- واحد ابهر

استاد راهنما

دفاع شده 1394

14

بررسی روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات مختلف رشد در گوسفندان نژاد ایران بلک با استفاده از روش بیزین

وحید کمندی

کارشناسی ارشد ژنتیک اصلاح دام-واحد ابهر

استاد راهنما

دفاع شده 1394

15

بررسی روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات مختلف رشد در گوسفندان نژاد افشاری .

مهدی حسنی

کارشناسی ارشد ژنتیک اصلاح دام-واحد ابهر

استاد راهنما

دفاع شده 1394

16

بررسی ساختار جمعیتی گوسفند افشاری با استفاده از توالی ناحیه 12S rRNA   و 16s rRNA ژنوم میتوکندری

محمد محمودی

کارشناسی ارشد ژنتیک اصلاح دام-واحد ابهر

استاد راهنما

دفاع شده 1395

17

برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم  گاو شیری در سیستم پرورش صنعتی استان قزوین

کاظم طربی

کارشناسی ارشد ژنتیک اصلاح دام-واحد ابهر

استاد راهنما

در حال انجام

18

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر در یک گله از گاوهای هلشتاین براساس رکوردهای روز آزمون  شکم دوم و سوم  زایش و مدل رگرسیون تصادفی

محمد رضایی

کارشناسی ارشد ژنتیک اصلاح دام-واحد ابهر

استاد مشاور

دفاع شده 1394

19

بررسی ساختار جمعیتی گوسفند افشاری با استفاده از توالی ناحیه COX-I و COX-II ژنوم میتوکندری

مریم قربانی

کارشناسی ارشد ژنتیک اصلاح دام-واحد ابهر

استاد راهنما

دفاع شده 1395

20

تعیین توالی نواحی کد کننده ND3 و COXIII ژنوم میتوکندری گوسفند افشاری

پوران اسکندری

کارشناسی ارشد ژنتیک اصلاح دام-واحد ابهر

استاد راهنما

دفاع شده 1395

21

تاثیر استفاده از آنزیم فیتاز میکروبی هوستازیوم، فیزایم و رونوزایم در بیان ژن عملکردی IGF1 در جوجه های گوشتی

علی اسمعیل پور

کارشناسی ارشد ژنتیک اصلاح دام-واحد ابهر

استاد راهنما

دفاع شده 1396