دفتر ریاست

سید هادی محمدی 

تلفن تماس: 02136726951

شماره فکس: 02136724767

شرح وظایف

 

  1. دریافت دستور و برنامه کار از ریاست دانشگاه.

  2. تهیه لیست درخواست کنندگان و تنظیم ساعات ملاقات با ریاست دانشگاه.

  3. تهیه پیشینه ها و پرونده های مربوط به کمیسیونها و نشستهایی که در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل می شود.

  4. هماهنگی با اعضای شرکت کننده در جلسات و کمیسیونهایی که در دفتر ریاست تشکیل می شود.

  5. راهنمایی مراجعین و هدایت آنها به حوزه های مربوطه.

  6. تعیین وقت برای مراجعین که درخواست ملاقات حضوری با ریاست دارند.

  7. تهیه پیش نویس برخی از نامه های اداری برای ریاست واحد در صورت ضرورت.

  8. تایپ پیش نویسها، نامه ها و گزارشات در صورت نیاز.

  9. دریافت مکاتبات واحد که مربوط به ریاست شده و ارجاع دستورات ریاست به حوزه های مربوطه.

  10. دریافت و ارسال مکاتبات اداری که از طریق سیستم تبادل الکترونیکی مکاتبات (ECE) از سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاهی.

 

 

جواد مهاجر 

تلفن تماس: 02136726951

شماره فکس: 02136724767

کارشناس امور دفتری

نام و نام خانوادگی: جواد مهاجر

رشته تحصیلی: مدیریت و برنامه ریزی

مدرک تحصیلی: کارشناسی