حراست

مدیر حراست

نام و نام خانوادگی: بهرام میرزایی

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد