دفتر حقوقی

رئیس اداره دفتر حقوق

نام و نام خانوادگی: بهروز یزدانی

رشته تحصیلی: حقوق

مدرک تحصیلی: کارشناسی