دفتر حقوقی

رئیس اداره دفتر حقوق

نام و نام خانوادگی: دکتر لادن فرومند

رشته تحصیلی: حقوق

مدرک تحصیلی: دکتری