امورشاهد و ایثارگران

دبیر ستاد شاهد و ایثارگر

نام و نام خانوادگی: جعفر مهدی پور قاضی

رشته تحصیلی: زیست شناسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد