امورشاهد و ایثارگران

مدیرامورشاهدوایثارگران واحد

نام ونام خانوادگی : جعفر مهدی پور

رشته تحصیلی: زیست شناسی (اکولوژی گیاهی)

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تاریخچه :

دفترامورشاهدوایثارگران واحد ورامین ـ پیشوا درسال 1383به صورت دفتری مستقل درجهت رسیدگی همه جانبه به امورآموزشی ، فرهنگی ، رفاهی وپژوهشی جامعه شاهدوایثارگر،شروع به فعالیت نموده وتحت نظر مستقیم ریاست محترم واحد ، افتخار خدمت رسانی به این قشرمعظم را برعهده دارد.

اهداف ستاد شاهدوایثارگر:

ا ـ ترویج فرهنگ ایثاروشهادت وحفظ وحراست ازآثاروپیام شهدا وایثارگران

2ـ ارائه خدمات شایسته باحفظ حرمت وکرامت به جامعه شاهدوایثارگر

3ـ زمینه سازی برای مشارکت فعال جامعه هدف درعرصه های علمی ، فرهنگی ، پژوهشی واجتماعی درجهت رشدوتعالی بیشتر آنان

ارکان وتشکیلات ستادشاهدوایثارگر:

ــ رئیس دانشگاه  به عنوان رئیس ستاد (جناب آقای دکتر حسینعلی شیبانی)

ــ مدیرامورشاهدوایثارگران واحد به عنوان دبیرستاد (جناب آقای جعفر مهدی پور)

ــ معاون آموزشی واحد به عنوان عضو ستاد (جناب آقای دکتر شکراله نیکوند)

ــ معاون فرهنگی ، دانشجویی واحد عضو ستاد (حجه الاسلام والمسلمین حاج سیداحمد حسینی)

ــ معاون اداری ، مالی واحد  به عنوان عضو ستاد (جناب آقای دکتر محسن محمدی)

ــ معاون فرهنگی اجتماعی بنیادشهید شهرستان های تهران عضوستاد( حجه الاسلام والمسلمین پورصدری)

ــ رئیس اداره آموزش بنیادشهیدشهرستان های تهران عضوستاد (جناب آقای صابر سبحانی)

ــ یک نفرازاستادان مشاور با معرفی دبیرستاد وحکم ریاست واحد

ــ یک نفراز دانشجویان شاهدوایثارگر با معرفی دبیرستادوحکم ریاست واحد

ــ یک نفراز کارکنان شاهدوایثارگرواحد با معرفی دبیرستادوحکم ریاست واحد

تبصره : دبیر ستاد براساس دستورجلسه می تواند ازافرادصاحب نظر واحد دانشگاهی وبنیادشهیدوامورایثارگران جهت شرکت درجلسه دعوت به عمل آورد.

شرح وظایف امورشاهدوایثارگران واحد :

 بخش دانشجویان

ــ اجرای برنامه ها ، طرح ها و آئین نامه های ارسالی ازاداره کل امورشاهدوایثارگران دانشگاه

ــ ایجاد بانک اطلاعاتی جامع ازوضعیت آموزشی ، رفاهی ، فرهنگی وسلامت دانشجویان شاهدوایثارگر

ــ پیگیری اموررفاهی جامعه هدف ازطریق همکاری وهماهنگی با مسئولان دانشگاه وسایر نهادهای زیربط

ــ نظارت وارزیابی وضعیت آموزشی ، فرهنگی ، پژوهشی ورفاهی جامعه هدف درپایان هرترم واجرای طرح وبرنامه های پیشنهادی مناسب برای حل مشکلات ورشد وتعالی ایشان

ــ اجرای برنامه های موردنیاز ترویج فرهنگ ایثاروشهادت وبزرگداشت مقام شهدا وایثارگران

ــ جلب مشارکت استادان ، کارکنان ، دانشجویان شاهدوایثارگر برای حضورفعال دربرنامه های علمی وفرهنگی

ــ راه اندازی وتقویت کانون علمی فرهنگی ایثار وکانون معتمدین معین دانشجویان شاهدوایثارگردرواحد

ــ اطلاع رسانی شایسته به جامعه هدف برای بهره مندی از امکانات ، خدمات وتسهیلات مختلف

ــ پی گیری وجذب اعتبارات به منظور پیشبرد برنامه ها وفعالیت های مصوب ازهمه منابع ممکن

ــ همکاری وتعامل با بنیادشهیدوامورایثارگران درجهت اجرای مطلوب برنامه های مصوب وتبادل آمارواطلاعات موردنیاز،حسب مورد

ــ برگزاری مراسم ، جشنواره، مسابقات و... درزمینه های علمی ، فرهنگی، هنری و... وتشویق دانشجویان ممتاز

ــ تهیه گزارش عملکردشش ماهه وسالانه وارسال آن به اداره کل امورشاهدوایثارگران دانشگاه آزاداسلامی وبنیادشهیدوامورایثارگران شهرستان واستان مربوطه

ــ توجه خاص به دانشجویان شاهدوایثارگردرمعرض خطرازنظرافت تحصیلی باانجام مشاوره های تحصیلی وحمایت های آموزشی وپژوهشی

ــ اجرای برنامه های موردنیاز برای ارتقای وضعیت آموزشی دانشجویان شاهدوایثارگرازجمله طرح تقویت بنیه علمی وطرح استاد مشاور

ــ پی گیری واجرای مصوبات جلسات ستادشاهدوایثارگروتنظیم تقویم سالیانه برگزاری جلسات ستاد وارسال صورتجلسات مربوطه به اداره کل امورشاهدوایثارگران دانشگاه وبنیادشهیدوامورایثارگران

ـ بخش استادان وکارکنان:

ــ ایجادبانک اطلاعات ازکارکنان واستادان ایثارگروارسال به اداره کل امورشاهدوایثارگران دانشگاه

ــ برگزاری همایش تجلیل ازکارکنان واستادان شاهدوایثارگر

ــ برگزاری جلسات هم اندیشی با کارکنان واستادان شاهدوایثارگر

ــ اجرای کلیه آیین نامه های تسهیلاتی سازمان مرکزی  مربوط به استادان وکارکنان درزمینه های مختلف ازجمله ادامه تحصیل ، رفاه ، ارتقاء وسایرامورمربوطه

تعریف دانشجوی شاهدوایثارگر:

به دانشجوی شاغل به تحصیل دریکی از مقاطع و رشته های تحصیلی که حائز شرایط زیر باشد اطلاق می شود:

ــ فرزندوهمسرشهید وفرزندشهیده وپدرو مادرشهید

ــ آزادگان وفرزندوهمسرآنان

ــ جانبازان 25% وبالاتر وفرزندوهمسرآنان

لازم به توضیح است سایر ایثارگران ومنسوبین شهدا شامل برادر وخواهرونوه شهید وجانبازان زیر 25% ومنسوبین آنها ورزمندگان ومنسوبین آنها مشمول خدمات تعهد شهریه بنیادشهیدوامورایثارگران نمی باشندولیکن درخصوص نقل وانتقالات وبرخی خدمات آموزشی ، مساعدت هایی بسته به وضعیت، آنها صورت می پذیرد.

خلاصه ای از مهمترین شرایط وضوابط درزمینه تعهد مالی بنیادوپرداخت شهریه دانشجویی:

ـ پرداخت شهریه دانشجویان شاهدوایثارگر برعهده بنیادشهید وامورایثارگران شهریا استانی می باشد که دانشجویان اعم ازبومی یاغیربومی درآن شهرتحصیل می کنند.

ـ پرداخت شهریه دانشجویان مهمان یا انتقالی برعهده بنیادشهیدوامورایثارگران محل تحصیل (شهردانشگاه مقصد) می باشد.

ــ ازنیمسال اول تحصیلی 91ـ90 پرداخت شهریه دانشجویان شاهدوایثارگر100%برعهده بنیادشهیدوامورایثارگران می باشدودرواقع برای دانشجو رایگان می باشد..

ــ هر دانشجو فقط یکبار می تواند برای هرمقطع تحصیلی ازخدمات پرداخت شهریه ازسوی بنیادشهید وامورایثارگران(تحصیل رایگان ) استفاده نماید.

ــ درصورتیکه دانشجو قبل ازپایان یک مقطع تحصیلی انصراف دهد ویا درهمان مقطع تغییر رشته دهد ومجدد ازابتدای همان مقطع شروع به تحصیل نماید باقیمانده سقف مدت سنوات تعیین شده به وی قابل پرداخت است.

ــ جهت بهره مندی از تعهد بنیادشهید وامورایثارگران برای شهریه بایستی درهمان ترم مربوطه وحداکثر تا 10 روز بعد از زمان حذف واضافه اعلامی دانشگاه، اقدام کرد وپس ازارسال لیست مشخصات دانشجو وتعهدات مالی به بنیاد شهید، امکان بهره مندی ازاین تسهیلات برای آن ترم ، ممکن نخواهد بودوپرداخت شهریه ترم جاری درموعد مقررمقدور بوده وترم های گذشته ، قابل پی گیری وپرداخت نمی باشد.

ــ هرگونه هزینه های جانبی نظیر بیمه ، هزینه خدمات آموزشی ، هزینه مرخصی تحصیلی وانصراف ازتحصیل ، توسط بنیاد قابل پرداخت نمی باشد وبرعهده خوددانشجو می باشد.

ــ مجرد یا متأهل بدون دانشجو ( پسر یا دختر ) در فرآیند تحصیل وپرداخت شهریه توسط بنیادشهید وامورایثارگران تأثیری ندارد.

ــ پرداخت شهریه ترم تابستان نیز بلامانع می باشدو درصورتیکه درمقاطع کاردانی وکارشناسی تعدادواحدهای درسی اخذ شده به 12 واحددرسی ودرمقطع کارشناسی ارشد به 9 واحددرسی برسد ترم تابستان نیز یک ترم کامل محسوب شده و جزوسنوات خدمات دریافت شهریه محسوب می شود ودرغیراینصورت (حداکثر تا11واحددرمقطع کارشناسی وکاردانی و8واحددرکارشناسی ارشد) یک ترم کامل محسوب نخواهدشد.

ــ ترم هایی که دانشجو به هر دلیلی مرخصی بوده ویا با وقفه تحصیلی مواجه شده است قابل پرداخت نمی باشدوبدیهی است ترم های مذکور جزء مدت اعلام شده نبوده ودرسقف سنوات منظور نخواهد شد. سقف سنوات تسهیلات :

 به حداکثر زمانی ( تعدادترم های تحصیلی) گفته می شودکه دانشجومی تواند ازخدمات وتسهیلات قابل ارائه بهره مند شود.

جدول مدت استفاده ازتسهیلات پرداخت شهریه دانشجویی درهرمقطع تحصیلی

مقطع تحصیلی

حداکثر مدت استفاده (ترم)

کاردانی

4

کارشناسی ناپیوسته

4

کارشناسی پیوسته

8

کارشناسی ارشدناپیوسته

4

کارشناسی ارشدپیوسته

12

دکتری تخصصی

8

دکتری (پژوهش محور)

7

 

تبصره:

ــ دررشته های فنی ومهندسی مقاطع کاردانی وکارشناسی پیوسته وناپیوسته ، یک ترم به مدت سنوات استفاده از تسهیلات پرداخت شهریه افزوده می شود به شرطی که دانشجو درگذشته فاقد مشروطی بوده باشد.

ــ درمقاطع تحصیلات تکمیلی ، برای تمدیدپایان نامه یا رساله، یک نیمسال به مدت سنوات اضافه می گردد.

شرایط وضوابط پرداخت شهریه دانشجویان مشروطی:

ــ درصورتیکه دانشجو یک نیمسال مشروط گردد درنیمسال بعدی60% ازشهریه دانشجو توسط بنیاد پرداخت می گردد.(60% سهم بنیاد ـ 40% سهم دانشجو)

ــ درصورتیکه دانشجو دونیمسال متوالی مشروط گردد درنیمسال بعدی 40% ازشهریه توسط بنیاد پرداخت می گردد.(40% سهم بنیاد ـ60% سهم دانشجو)

ــ درصورتیکه دانشجو سه نیمسال و یا بیشتر به صورت متوالی ویا غیر متوالی مشروط گردد درنیمسال بعدی کل شهریه برعهده دانشجو بوده وبنیاد هیچ تعهدی دراین زمینه نخواهد داشت.

ــ جهت محاسبه میزان پرداخت شهریه دانشجوی شاهدوایثارگردرهرترم ، ملاک ارزیابی تحصیلی دانشجو، براساس معدل کارنامه ترم ماقبل وسنوات تحصیلی(شماره ترم) می باشد.

ــ نیمسال مشروطی جزو سنوات مجاز پرداخت ، محسوب می گرددوبنابراین امکان افزایش سنوات بافرض جایگزینی به جای سنوات وجودندارد.

ــ درصورتیکه دانشجو با داشتن سابقه مشروطی گذشته ، رفع مشروطی نماید ودرترم بعدی مشروط نبوده باشد می توان برای برقراری مجددپرداخت شهریه برای نیمسال بعدی اقدام نمود.

خلاصه مهمترین بخشنامه های آموزشی :

     ــ حذف کلیه نمرات مردودی وعدم محاسبه درمعدل ترمی وکل : مشمولین این بخشنامه ، دانشجوی شاهدوایثارگرتامقطع کارشناسی ارشد(به جز دکتری)باشرایط زیر می باشد:

ــ فرزندوهمسرشهید    ــ جانبازان 50 % وبالاتروفرزندوهمسرآنان    ــ آزاده وفرزندآنان

براساس بند اول بخشنامه شماره 28686/30  سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی ، کلیه نمرات مردودی درمعدل ترم وکل محاسبه نشده وبلااثردرکارنامه ثبت می گردد ومجدداً دریکی ازترم های بعدی تکرار نموده  تا نمره قبولی کسب شود.

همچنین براساس بند18 تبصره 3 الحاقی به ماده 26 آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهدوایثارگر، نمرات مردودی سه درس دانشجوی جانباز 25% درطول تحصیل ، ازکارنامه تحصیلی حذف ودرمعدل نمرات آنان محسوب نمی شود و به ازای هر10% جانبازی بیشتر از25% یک درس به سه درس فوق افزوده می شود(حداکثر 5 درس).

معادل سازی :

براساس بند2 بخشنامه شماره 30/28686 سازمان مرکزی دانشگاه ، کلیه نمرات 10 وبالای 10 فرزندان شهدا ، معادل سازی می گردد.

 براساس بند26 تبصره الحاقی به ماده 46 آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهدوایثارگر،پذیرش کلیه نمرات 10 وبالاتر دانشجویان شاهد انتقالی ، توسط واحد مقصدالزامی است .

معرفی به استاد:

 براساس بخشنامه شماره 84/60709 سازمان مرکزی دانشگاه ، معرفی به استاد 8 واحد باقیمانده ازواحدهای درسی دانشجویان شاهد، بامعرفی ستادشاهد وایثارگر واحد و تصویب شورای آموزشی واحد امکان پذیراست.