گزینش

مسئول گزینش کارکنان و صلاحیت عمومی هیات علمی

نام و نام خانوادگی: محمود خراسانی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد