گزینش

مدیر گزینش

نام و نام خانوادگی: محمود خراسانی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد